ការបង្ការ និងកាត់បន្ថយការឆ្លងមេរោគកូវីត-១៩ នៅកន្លែងការងារ តារាងត្រួតពិនិត្យសកម្មភាព

ការបង្ការនិងកាត់បន្ថយនូវការរីករាយដាលនៃជម្ងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងកន្លែងការងារតម្រូវឲ្យមានកាអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពចំពោះការវាយតម្លៃនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ ឯកសារត្រួតពិនិត្យនេះផ្តល់នូវមធ្យោបាយសាមញ្ញនិងមានលក្ខណៈជាកិច្ចសហការក្នុងការកំណត់នូវហានិភ័យដែលបង្ករឡើងដោយជម្ងឺកូវីដ១៩ដែលជាជំហ៊ានក្នុងការចាត់នូវវិធានការនានាក្នុងគោលបំណងការពារនូវសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពរបស់កម្មករនិយោជិត។