Превенција и ублажување на КОВИД-19 на работа АКЦИСКА ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

За спречување и ублажување на КОВИД-19 на работното место потребни се ефективни процеси за процена на и управување со ризиците. Оваа алатка нуди едноставен и заеднички пристап за процена на ризиците од КОВИД-19 како прв чекор при преземањето мерки за заштита на безбедноста и здравјето на работниците.