Quản lí cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật

Khắp nơi trên thế giới, người khuyết tật đang tham gia và đóng góp thông qua công việc của mình ở nhiều cấp độ khác nhau. Nhiều người khuyết tật mong được làm việc nhưng lại không có cơ hội

Code of practice | 01 January 2009
Cuốn sách này đề cập đến những trăn trở cũng như nhiều hướng dẫn quan trọng khác giúp chủ sử dụng lao động quản lý tốt cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật. Quy chuẩn này áp dụng cho cả trường hợp khuyết tật phát sinh từ công việc và không liên quan đến công việc, đồng thời vạch ra trách nhiệm của các bên về thúc đẩy triển vọng việc làm cho người khuyết tật, đặc biệt trên lĩnh vực tuyển dụng, trở lại làm việc, trụ việc và cơ hội thăng tiến trong công việc.

Mục lục
1. Các quy định chung
2. Nghĩa vụ chung của đại diện chủ sử dụng lao động và người lao động, trách nhiệm của các cơ quan chức năng
3. Khung kế hoạch quản lý cơ sở vì hòa nhập của người khuyết tật
4. Tuyển dụng
5. Đề bạt
6. Trụ việc lâu dài
7. Điều chỉnh công việc
8. Bảo mật thông tin