Rahvusvahelise Töörganisatsiooni deklaratsioon aluspõhimõtete ja –õiguste kohta tööl ning selle järgimismehhanism

ILO Declaration | 18 June 1998