การว่างงานของเยาวชนในประเทศไทยทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การประเมินตลาดแรงงานไทยโดย ไอแอลโอ พบการว่างงานในกลุ่มแรงงานเยาวชนอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด

Press release | 23 November 2021
@Shutterstock
กรุงเทพ ประเทศไทย (ข่าวไอแอลโอ) – การว่างงานในกลุ่มแรงงานคนหนุ่มสาวในประเทศไทยแตะระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 ตามรายงานล่าสุดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)

ข้อมูลล่าสุดของตลาดแรงงานไทย พบว่าการจ้างงานแรงงานเยาวชนลดลงร้อยละ 7 ในไตรมาสแรกของปี 2564 (เทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2562) อัตราการว่างงานของเยาวชนทั้งชายและหญิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จุด ซึ่งสูงที่ร้อยละ 6 และร้อยละ 8 ตามลำดับ

จากรายงานฉบับนี้ มาตราการการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการจ้างงานในสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีการจ้างแรงงานน้อยกว่า 50 คน โดยการจ้างงานเยาวชนได้รับผลกระทบมากที่สุดในสถานประกอบการเหล่านี้ อัตราการจ้างงานลดลงร้อยละ 18 สำหรับแรงงานเยาวชนชายและร้อยละ 24 สำหรับแรงงานเยาวชนหญิง

“ผลกระทบของโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างรุนแรงในกลุ่มเยาวชนและสถานประกอบการขนาดเล็ก มาตรการช่วยเหลือที่เฉพาะเจาะจงลงไปในภาคธุรกิจหลักและรายกลุ่มของกำลังแรงงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัว เช่นเดียวกับความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนได้รับวัคซีน ซึ่งรวมถึงแรงงานข้ามชาติด้วย” นายแกรม บัคเลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าว

ระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี 2562 และไตรมาสที่หนึ่งของปี 2564 จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดลดลงร้อยละ 7 หรือเทียบเท่าการลดลงของการจ้างงานเต็มเวลา จำนวน 2 ล้านชั่วโมง การฟื้นตัวที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพในด้านชั่วโมงการทำงานและการจ้างงานในครึ่งหลังของปี 2563 กลับมีทิศทางตรงกันข้ามในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2464 อันเนื่องมาจากการระบาดระลอกใหม่ในช่วงต้นปี

ข้อกังวลประการหนึ่งคือการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตลอดช่วงไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามของปี 2564 และกำลังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 4 ความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 ที่มีการบังคับใชในไตรมาสที่สามของปี 2564 เทียบเท่ากับความเข้มงวดของมาตรการในไตรมาสที่สองของปี 2563 ดังนั้นอาจคาดการณ์ได้ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอาจมีขนาดใกล้เคียงกับที่เคยเกิดขึ้นในไตรมาสที่สองของปี 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

จิราพร วงศ์ไพฑูรย์
เจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชน
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)
Jiraporn@ilo.org